Generalforsamling lørdag den 24. oktober 2020 kl. 15.30

i Dalum Kirkes anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV

Dagsorden efter vedtægterne:
hent evt. dagsordenen til udprint

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens/formandens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges fem personer.
På valg er
Anders Herskind, som ikke modtager genvalg
Mette Flensted, som modtager genvalg
Marie Holm, som modtager genvalg
Desuden udtræder Peter Grønlykke og Anne Katrine Rask af bestyrelsen.

Bestyrelsen opstiller følgende:
Mette Flensted fra bestyrelsen
Marie Holm fra bestyrelsen
Thomas Frovin, project manager i Areopagos
Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne Sogn
Inger Solveig Nissen, suppleant i sidste valgperiode

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen opstiller
Anders Herskind
Anne Katrine Rask

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jane Bach Crewe som revisor og Karen van Durme som revisorsuppleant.

9. Evt.

Navne på kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse.

Såfremt kandidater ikke kan være til stede på årsmødet, skal der foreligge skriftlig accept af kandidaturen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødet.

Stemmeret kræver 1 års medlemskab af foreningen på dagen for afholdelse af årsmødet.
Medlemskab regnes fra den dato, kassereren har modtaget kontingentet.